Ważne dla każdego ustawy i uchwały

 1. Ustawa o samorządzie gminnym

 2. Statut Gminy Kosakowo oraz zmiany do statutu

 3. Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Wyszukiwanie firm i ich dok. finansowych

 1. Wyszukiwanie firm w rejstrze KRS

 2. Przegladarka dokumentów finansowych

 3. Wyszukiwarka podmiotow osób fizycznych i spółek cywilnych

  oraz dostęp do CEIDG


Ogłoszenia dotyczące środowiska

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo nr ROŚ.6220.1.2.2023 z dn. 06.03.2023r. o uzupełnieniu informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia polegajacego na: „„Opracowaniu i złożeniu w imieniu Zarządcy drogi wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulicy Klifowej w miejscowości Mechelinki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i pełnieniem nadzoru autorskiego”.

 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo nr ROŚ.6220.1.2.2023 z dn. 16.02.2023r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia karty informacujnej przedsięwzięcia polegajacego na: „Opracowaniu i złożeniu w imieniu Zarządcy drogi wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji ZRiD dla budowy ulicy Klifowej w miejscowości Mechelinki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i pełnieniem nadzoru autorskiego”


AKTUALNE

Ważne ogłoszenia gminne

Ogłoszenie Wójta Gminy Kosakowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wnioski z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r.

1)    części obrębów Mosty i Kazimierz w rejonie ul. Rumskiej – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/624/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

2)     części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Feliksa Dorsza, Tadeusza Kościuszki, Wiejskiej, Adama Mickiewicza, Józefa Wybickiego i Kazimierza Pułaskiego – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/627/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

3)    części obrębu Pogórze w rejonie ulic: Stanisława Staszica i Jędrzeja Śniadeckiego – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/628/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

————————————————————————————————————————

 1. Zaproszenie na XCIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Kosakowo w dniu 18 kwietnia 2023 roku wraz z harmonogramem posiedzeń komisji.

Link do materiałów na posiedzenie rady bez najważniejszych tj. projektu uchwały o zaciągnięciu kredytu i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związanej z kupnem terenów.

 1. Zarządzenie Nr 56.2023 Wójta Gminy Kosakowo z dn. 27.03.23 r. ws. informacji o stanie mienia

 2. Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Kosakowo z dn. 30.03.23 r. ws. sprawozdania z przebiegu budżetu

 3. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo – wyłożenie drugie od 04.04.2023 do 25.04.2023

 4. Zaproszenie_na_posiedzenie_Komisji_Rewizyjnej_w_dn._5.04.2023_r. o godz. 15:00 w Sali posiedzeń UG Kosakowo

Porządek obrad:

1. Kontrola w zakresie pozyskania ilości funduszy zewnętrznych pozyskanych przez Urząd Gminy

2. Wstępne zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Kosakowo za rok 2022.

3. Wnioski dotyczące planu pracy Komisji Rewizyjnej

4. Sprawy bieżące Sprawy bieżące.

 1. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo

  Dyskusja publiczna odbędzie się w  dniu 19.04.2023 r. o godzinie 15.00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie , ul. Kaszubska 11.