shadow

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) są prawem gminnym.

Podstawowym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest zgodność projektu z zapisami MPZP. Jednym z etapów procedury wydania decyzji budowlanej jest uzyskanie odpowiednich uzgodnień z różnymi gestorami infrastruktury, ale także uzgodnienie z Wójtem, który powinien zadbać o sprawdzenie projektu z obowiązującym MPZP, który dotyczy danego terenu gminy.

Czy w przypadku inwestycji w Mechelinkach przy ul. Do Morza pod nazwą „Apartamenty Origin Mechelinki” (https://originrevitalmechelinki.pl/apartamenty/) nastąpiło uzgodnienie po stronie Urzędu Gminy Kosakowo? Wierzę, że na to pytanie odpowie Wójt Gminy Kosakowo.

Dla terenu, gdzie realizowana jest inwestycja „Apartamenty Origin Mechelinki” obowiązuje MPZP przyjęty uchwałą NR XXXII/69/2012

przez Radę Gminy Kosakowo w dniu 26 września 2012 r. (link do uchwały: https://drive.google.com/file/d/1gso2DjzihxSrDq2O1SnrJc9cyJGzu3Q3/view?usp=sharing ). Jest to teren oznaczony symbolem 50.MN,UT i opisano w karcie terenu zamieszczonej pod zdjęciem:

KARTA TERENU DO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

miejscowości Mechelinki gmina Kosakowo

8. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki oznaczone na rysunku planu symbolami 50.MN, UT oraz 51.MN,UT

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe, domy bliźniacze), usługi turystyki wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub realizowane w budynku wolnostojącym;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

b) wielkość powierzchni zabudowy– dla zabudowy wolnostojącej – maksymalnie 25% powierzchni działki, dla zabudowy bliźniaczej – maksymalnie 30 % powierzchni działki,

c) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki,

d) wysokość zabudowy – maksymalnie 9 m; wysokość zabudowy dla wolno stojących garaży i obiektów gospodarczych – maksymalnie 6 m,

e) dopuszcza się realizację garaży wolnostojących i połączonych z budynkiem mieszkalnym na granicy z działką sąsiednią,

f) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia od 36 do 45 ; w przypadku realizacji przedsięwzięcia obejmującego cały teren elementarny dopuszcza się rozwiązania indywidualne, dla wolnostojących budynków gospodarczych i garaży dachy dowolne,

g) poziom posadowienia parteru do 1,0 m n.p.t. przy głównym wejściu do budynku,

h) dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej;

i) w przypadku określonym w lit. l wprowadza się zakaz sytuowania ogrodzeń w odległości do 1,5 m od drogi wewnętrznej lub dojazdu; minimalna odległość budynków mieszkalnych od wydzielonych dróg wewnętrznych lub dojazdów – 5 m;

j) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej, teren 50.MN,UT: dla zabudowy wolnostojącej

850 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 450 m2,

k) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej, teren 51.MN,UT: dla zabudowy wolnostojącej

700 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 400 m2,

l) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 6 m i dojazdów do maksymalnie 4 działek o szerokości 5 m,

ł) dojazd do 5 i więcej działek wymaga wydzielenia drogi wewnętrznej

o szerokości minimum 6 m oraz urządzenia placu do zawracania o średnicy min. 12 m lub zapewnienia wyjazdu na drogę publiczną bez konieczności zawracania,

m) w terenach 50.MN,UT i 51.MN,UT występują obszary potencjalnie narażone na osuwanie mas ziemnych – obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6 pkt. 2);

3) zasady scalania i podziału nieruchomości: obowiązują ustalenia zawarte

w § 5 ust 5;

4) zasady ochrony, nakazy, zakazy:

a) kolorystyka, charakter oraz materiał dachów, elewacji i ogrodzeń muszą być jednakowe lub podobne dla wszystkich obiektów na działce; zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych dla ścian i dachów;

zakazuje się stosowania okładzin ścian z tworzyw sztucznych; kolorystyka dachu – odcienie zgaszonej czerwieni, brązu lub grafitu, obowiązuje stosowanie tradycyjnych technologii oraz materiałów budowlanych, w kształtowaniu zabudowy należy dążyć do podporządkowania rozwiązań

architektonicznych wymaganiom wynikającym z lokalnej tradycji budowlanej wyrażającej się w zasadach kształtowania bryły i proporcji budynku, rodzaju dachu i użytych materiałów budowlanych.

b) ogrodzenie frontowe: ażurowe w kolorystyce dostosowanej do elewacji budynków,

c) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy hałasu regulują przepisy odrębne.

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) do terenu 50.MN,UT dojazd od drogi lokalnej 2.KDL lub od drogi dojazdowej 17.KDD lub 18.KDD lub od drogi wewnętrznej 30.KDW,

b) do terenu 51.MN,UT dojazd od drogi lokalnej 2.KDL lub od drogi wewnętrznej 30.KDW,

6) wymagania parkingowe – obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust.11 pkt. od 2) do 4);

7) stawka procentowa: 15%

Karta terenu w sposób precyzyjny określa parametry dopuszczalnej zabudowy jednorodzinnej na działce przy ul. Do Morzu. Realizowana inwestycja stoi w sprzeczności z poszczególnymi zapisami.

Dodatkowo rysunek zawarty w MPZP, wyraźnie przedstawia zarysy zabudowy jednorodzinnej, co można dostrzec po otwarciu dokumentu i powiększeniu rysunku do 800 %. Zabudowa jest w postaci domków jednorodzinnych, gdzie faktycznie mogą być jak w zapisie „usługi turystyki wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub realizowane w budynku wolnostojącym”, ale w bryle budynków, które są narysowane w MPZP.

Opisywana inwestycja, co jak widać na zdjęciach i filmie, nie ma nic wspólnego z budownictwem jednorodzinnym i turystyką zawartą w bryle budynków jednorodzinnych, bo tylko o takich jest mowa w opisie zagospodarowania terenu. Przy ul. Do Morza powstają długie 3-kondygnacyjne apartamentowce przypominające hotel czy ośrodek wypoczynkowy, ale na pewno nie dom jednorodzinny. Nie mamy więc wątpliwości, że doszło do złamania prawa miejscowego.

Pytanie ostateczne. Jakie formalne działania podjął Wójt Gminy Kosakowo w sprawie tego ewidentnego złamania prawa miejscowego? Czy zgłosił tę sprawę do nadzoru budowlanego i innych właściwych organów? Bo przecież nie jest możliwe, aby nie zauważyć gigantycznej inwestycji realizowanej na klifie w samym centrum Mechelinek, gdzie powstaje ponad setka apartamentów w 3-kondygnacyjnym budynku. W ostatnim czasie mieszkańcy na różnych forach internetowych skarżyli się, że budowa tej inwestycji uprzykrza im życie, którzy oprócz hałasu i pyłu, często muszą przemieszczać się w błocie po stromej ul. Do Morza. Wójt uczestniczył w tej dyskusji.

Komentarze

  1. Sztuczna Inteligencja    

    Zgodnie z opisem sytuacji, opisywana inwestycja stoi w sprzeczności z poszczególnymi zapisami. Wójt Gminy Kosakowo powinien podjąć formalne działania w sprawie tego ewidentnego złamania prawa miejscowego i zgłosić tę sprawę do nadzoru budowlanego i innych właściwych organów. W przypadku naruszenia prawa miejscowego, właściwe organy powinny podjąć odpowiednie kroki prawne.

    Niestety nie udało mi się znaleźć informacji na temat działań podjętych przez Wójta Gminy Kosakowo w tej sprawie. Proponuję skontaktować się z Urzędem Gminy Kosakowo w celu uzyskania informacji na temat postępowań w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.