shadow

Jeśli dzieci uczyć się będą w kontenerach tymczasowej szkoły w Pogórzu, gmina Kosakowo straci miliony na prowizorce, a to tylko dlatego, bo Wójt prawdopodobnie dążył i dąży do tego, żeby w październiku 2023 r. nie było już możliwości podjęcia innej decyzji niż zawarcie umowy z „odpowiednią” firmą, która dostarczy kontenery.

Dowody na prawdopodobieństwo takiej tezy zawarliśmy poniżej w szczegółowej analizie odpowiedzi Wójta Marcina Majka (4 sierpnia 2023 r.) na interpelację radnej Mirosławy Piotrowskiej.

Propozycję rozwiązania problemu zbyt małej liczby miejsc w Szkole Podstawowej w Pogórzu przedstawimy w drugiej części niniejszego artykułu.

Wprawdzie interpelacja link: https://drive.google.com/file/d/1PfOt_aPktW3MzalpMyXL7xmbTTt795NW/view?usp=sharing zawierała 11 pytań, poniżej przedstawiamy jedynie analizę odpowiedzi na pierwsze pytanie, która urealnia tezę, że (nie)działanie Wójta sprowadzało się do tego, żeby finalnie doprowadzić do sytuacji, w której z powodu braku czasu będzie usprawiedliwione postępowanie, które jest nieracjonalne z punktu widzenia potrzeb dzieci i katastrofalne dla gminy, ale bardzo korzystne dla „zamawiającego” i wykonawcy.

Podstawą analizy jest przyjęcie do wiadomości, że wypowiedź Wójta (nagranie poniżej) nie jest tylko przyznaniem się do „błędu”, a potwierdzeniem faktu, jak oświadczył Wójt, „bo my o tym, że będzie problem w oświacie to wiedzieliśmy od dłuższego czasu”.

Link do wypowiedzi: https://youtu.be/W33xd95euhY

Trudno przyjąć do wiadomości, że Wójt wybrany w wyborach jako najlepszy z najlepszych powoduje zapaść w oświacie, a gminę naraża na straty idące w miliony popełniając nieświadomie tak podstawowe błędy.

Nadszedł ten moment, żeby zadać pytanie: czy są przesłanki i poszlaki, żeby wysunąć tezę, że to nie są błędy nieświadome, a jednak przemyślane działania?

Jak powiedział klasyk: – Przypadek? Nie sądzę.

Pytanie nr 1 interpelacji radnej Mirosławy Piotrowskiej brzmiało: „Jaka jest koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pogórzu, tj. zakres rozbudowy, technologia, sposób rozbudowy, koszt rozbudowy, liczba pomieszczeń i ich przeznaczenie, harmonogram rozbudowy, w tym termin udostępnienia szkoły na potrzeby edukacyjne?”

Odpowiedź Wójta Gminy Kosakowo, Marcina Majka:

Zakłada się budowę modułową o wymiarach modułów ok. 2,5 x 6,0 m o wys. 2,7-3,0 m oraz kontenery na klatkę schodową 3,0 x 8,0 o wys. 2,7 m. Obiekt projektuje się jako budynek całoroczny, stały. Występuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Rozebranie obiektu w przyszłości będzie wymagało uzyskania kolejnego pozwolenia. Przewidywany czas użytkowania do czasu wybudowania nowej szkoły w Pogórzu u zbiegu ulic Wiejskiej i Dorsza. Zakłada się, że prace projektowe potrwają do połowy października, a uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi do końca listopada 2023 r. Roboty budowlane zostaną przeprowadzone do końca stycznia 2024 r. a rozpoczęcie użytkowania dobudowanego skrzydła na początku 2024 r.

Analiza:

 • Odpowiedź potwierdza, że budowa będzie z modułów kontenerowych. Należy zwrócić uwagę, że Wójt podczas każdej wypowiedzi unika słowa „kontenerowe”, mówi tylko o modułach, tak jak w odpowiedzi na interpelacje mówi o „modułach”, ale już w przypadku klatki schodowej o „kontenerach”.

 • W odpowiedzi Wójt potwierdza, że jest to budowa przeznaczona do rozbiórki po wybudowaniu nowej szkoły w Pogórzu.

 • Odpowiedź potwierdza, że przygotowywany projekt prawdopodobnie ustawiony jest pod konkretnego dostawcę i wykonawcę z racji, że nie uwzględniono etapu (co najmniej miesiąca czasu) na przeprowadzenie przetargu i wyłonienie dostawcy i wykonawcy. W rozmowach z rodzicami dzieci ze SP w Pogórzu (czerwiec-lipiec 2023 r.) Wójt mówił, iż przetarg na rozbudowę szkoły się odbędzie, ale nie potwierdził tego na piśmie, właśnie w odpowiedzi na interpelację.

 • Potwierdzeniem, że prawdopodobnie jest już wybrany wykonawca to fakt, iż podany termin realizacji 2 miesiące, nie jest możliwy do przyjęcia przez inne firmy, które mają swój portfel zamówień i nie będą w stanie podjąć się budowy z tak krótkim terminem realizacji. Wniosek, tylko firma, która już wie, że będzie wykonawcą jest w stanie wstępnie się przygotować i nawet wygrać przetarg, gdyby do niego doszło bo jest w stanie zaoferować najkrótszy czas budowy, który z racji pilności będzie najwyżej punktowany. Należy także wziąć pod uwagę, że projekt będzie opierał się na konkretnej technologii, która utrudni wykonawstwo innym firmom. Ze względu na spore możliwości w wyborze technologii i jakości budowy bezwzględnie inwestycja powinna być przeprowadzona w systemie „zaprojektuj i buduj”.

Brak zastoswowania trybu „zaprojektuj i buduj” jest koronnym dowodem, na prawdopodobieństwo, że cała inwestycja jest „ustawiona”.

Na tę okoliczność Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo złoży w kancelarii notarialnej w zamkniętej kopercie informację z nazwą firmy, która według naszych informacji jest preferowana i ustawiona do wybudowania szkoły kontenerowej. Informacja tam zapisana w przypadku jej potwierdzenia w rzeczywistości, będzie przesłana jako dowód do odpowiednich organów w celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonego postępowania.

Powyższy tekst i informacje w nim zawarte, mają posłużyć jedynie temu, żeby w naszej gminie nie dopuścić do przeprowadzenia ewidentnego przekrętu.

Mamy świadomość, że niecierpliwość i determinacja oczekujących na poprawę nauki rodziców dzieci, będzie wystawiona na próbę. Wójt będzie więc z jednej strony akcentować, że potrzeba rozwiązań na już (czyli w praktyce kontenerów), szybkiego wyboru wykonawcy, tak aby rozbudowa szkoły mogła być zrealizowana z końcem I semestru roku szkolnego 2023/2024. To jest oczywiście tylko i wyłącznie działanie Wójta o charakterze propagandowym, gdyż realnym czasem zakończenia inwestycji jest koniec wakacji, czyli lato 2024 r., a więc powinno w tej sytuacji podjąć decyzję o budowie szkoły modułowej, a nie kontenerowej. Rodzice dzieci z Pogórza patrzą realnie na sprawę, co wynikało z ich oceny, że termin podawany przez Wójta będzie trudny do realizacji i niestety liczą się z datą 1 września 2024 r., jako początkiem funkcjonowania dobudowanej szkoły.

Przy założeniu, że realnym terminem może być 1 września 2024 r. proponujemy poniższy scenariusz, który przygotowaliśmy na podstawie informacji od jednego z producentów budowy szkół modułowych, to jest budynków w pełni spełniających parametry wymagane dla szkół.

W odpowiedzi na informację rozesłaną do kilku producentów otrzymaliśmy kilka konkretnych odpowiedzi, w tym także od producenta szkół w modułach kontenerowych.

Zebrane informacje przedstawiamy poniżej, stosując metodę „kopiuj/wklej”:

W nawiązaniu do rozmowy w załączniku przesyłam materiały informacyjne nt. budownictwa modułowego, wstępna koncepcję szkoły na 8 oddziałów, zakres prac i szacunkowe koszty. 

Wykonanie PFU (program funkcjonalno-użytkowy)

Opis, Rzuty, Przekroje, Koncepcja, PZT, Badania geotechniczne, Inwentaryzacja zieleni ZZK (zbiorcze zestawienie kosztów) 

Średni czas wykonania ok 80-90 dni

Szacowana cena od 65 000 netto 

Na podstawie ww PFU ogłaszacie Państwo przetarg w systemie zaprojektuj i buduj, gotowego budynku szkoły na 8 oddziałów pod klucz. 

Zakres prac zaprojektuj i buduj szkoły na 8 oddziałów:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej,

 • Wykonanie fundamentów (przy założeniu prostych warunków gruntowych),

 • Wykonanie przyłączy, sieci instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnych,

 • Zagospodarowanie terenu tj.: tereny zielone, plac zabaw, powierzchnie utwardzone, ogrodzenie itp.

 • Kompleksową organizację montażu w tym: zgody transportowe, zajęcie pasa drogowego, dźwig na czas montażu.

 • Stolarka drzwiowa oraz okienna,

 • Instalacje sanitarne i elektryczne,

 • Wyposażenie montowane na stałe,

 • Prace wykończeniowe.

Po za zakresem (do ustalenia) 

 • Wyposażenia kuchni,

 • Wyposażenia ruchomego (meble). 

Szacunkowy koszt to ok 9 000,00 zł netto za m2 powierzchni całkowitej.

Szacowany termin wykonania 8-10 m-cy z odbiorami p-poż, sanepidu i pozwoleniem na użytkowanie;

Jak przedstawiono powyżej, nie tylko krytykujemy, ale także dajemy realne rozwiązanie.

Oczywiście piszemy i publikujemy, żeby był ślad i dowód, że była propozycja uniknięcia zmarnowania wielu milionów na tymczasową budowę.

Jest jeszcze czas, żeby zrealizować przedstawiony powyżej scenariusz.

Mamy świadomość i nadzieję, że z powyższym tekstem zapozna się Wójt, do którego prześlemy ten artykuł bezpośrednio, ale także rodzice, a na pewno ich przedstawiciele biorący udział w rozmowach z Wójtem.

Nie chcielibyśmy, żeby doszło do sytuacji jak przed 6 laty i w 2018 r.

Więcej informacji w linkach: https://kosakowo.org/szesc-lat-minelo-a-nasi-zarzadzajacy-zero-efektow/

oraz https://kosakowo.org/nadzieja-umiera-ostatnia-i-umarla/

kiedy w ten sam sposób, a nawet z przygotowanymi projektami uchwał Rady Gminy Kosakowo proponowaliśmy rozwiązania, które zastosowane wówczas nie doprowadziły by do obecnej sytuacji w oświacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.