shadow

Jak radny Szymon Tabakiernik przechytrzył wójta.

Tym razem podczas sesji rady w dniu 27.02.2014 r. mogliśmy przekonać się, że tytułowe powiedzenie, nie musi być prawdziwe.
Po raz kolejny wydawałoby się, że przegrana sprawa, okazała się jednak sukcesem małej, bo tylko trzy osobowej grupy radnych: Bożeny Roszak, Antoniego Strzelca i Szymona Tabakiernika.

Poprzedni sukces, ta sama grupa radnych osiągnęła, kiedy rada na ich wniosek podjęła uchwałę o zwołaniu referendum w wyniku, którego teraz mamy wielką satysfakcję i poczucie dumy. Dzięki referendum powstrzymaliśmy plany rozbudowy kawern, ale co ważniejsze nie dopuściliśmy do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia pomiędzy zabudowaniami w miejscowości Mosty.

Podobnie trudną sprawą było przeforsowanie podjęcia realnych działań związanych z kanałem odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Dębogórze do zatoki w Mechelinkach. O tym nabrzmiałym i zagrażającym mieszkańcom problemie pisaliśmy już w art. pt. „Największy problem ekologiczny Gminy Kosakowo”, zamieszczonym także w naszym biuletynie Nr 11/2013 (15).

Widok od Gdyńskiej z opisem

W tym też biuletynie wspomnieliśmy, że troje radnych wymienionych na początku, złożyło projekt uchwały o rozszerzeniu zakresu obecnie uchwalanego miejscowego planu dla oczyszczalni, o przebieg kanału. Statut gminy w przypadku projektów uchwał złożonych przez radnych, przewiduje termin 30 dni na wyrażenie opinii przez Wójta, w wyniku tego przepisu, sprawa nie mogła być rozpatrywana, na ostatniej sesji w grudniu ubiegłego roku. Opinia wójta dostarczona dokładnie w 30 dniowym terminie 03 stycznia 2014 r. zawierała stwierdzenie „Stoję na stanowisku, że korzystniejsze dla gminy… będzie podjęcie odrębnej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym określone zostaną zasady zagospodarowania dla kanału zrzutowego oczyszczonych ścieków”.
W wyniku takiej opinii, wnioskodawcy postanowili zmodyfikować swój projekt uchwały i w dniu 23 stycznia 2014 r. złożyli pismo wraz z projektem nowej uchwały, która brała pod uwagę opinię wójta. Opinia wójta nie zawierała żadnej informacji, o jego zamiarze przygotowania projektu uchwały zgodnie z przedstawioną opinią. Oba projekty uchwał praktycznie niczym istotnym się nie różnią, natomiast uzasadnienia obu, są zupełnie inne.
Krótko mówiąc uzasadnienie uchwały wójta, jest typowym „wodolejstwem” nie wnoszącym żadnej istotnej treści i nie określa w jakim kierunku idą oczekiwania rady odnośnie miejscowego planu. Natomiast uzasadnienie trzech radnych, zawiera bardzo istotne stwierdzenia, z których każdy od razu zrozumie jaki jest cel uchwalania miejscowego planu. Najlepiej to obrazuje załączone zdjęcie.

Widok kanału w przyszłości.

„Dziwnym” trafem, na sesji w porządku obrad nie znalazł się projekt radnych, o co zapytał radny Szymon Tabakiernik. Tłumaczenie Przewodniczącego Rady Mirosława Marka, było rozbrajające (Cz. 1 nagrania sesji 2-ga min. 5 sek. ). Przewodniczący poinformował, że rada gminy otrzymała opinię wójta dopiero 24 lutego, czyli po rozesłaniu porządku obrad i projekt tej uchwały może być rozpatrywany dopiero na kolejnej sesji. Każdy samorządowiec wie, że porządek obrad można przed jego zatwierdzeniem poszerzyć, ale dla niektórych to wiedza tajemna.

Takie „drobne” utrudnienia miały jedynie na celu nie dopuścić do dyskusji nad projektem radnych. „Grupa trzymająca władzę” jednak nie przewidziała dalszego scenariusza obrad sesji i nie przedyskutowała go na „ustawce” przed sesyjnej. Ku zaskoczeniu, ogółu radny Tabakiernik zaproponował uzupełnienie uzasadnienia projektu wójta, o dwa kluczowe zdania, które diametralnie zmieniły sens jego projektu uchwały. Inicjatywa wójta miała natomiast na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w taki sposób, żeby nic z tego sensownego nie wyszło.

Uzasadnienie mówi samo za siebie, szczególnie treść pierwszego zdania „Opracowanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z potrzeb uregulowania spraw związanych ze stanem technicznym kanału zrzutowego, którym odprowadzane są oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach.”. Każdy czytający ze zrozumieniem od razu wyłapie, że chodzi tylko o „uregulowanie stanu technicznego”, ale już ani słowa o przywróceniu naturalnego biegu „zagórskiej Strugi”.
Sensem całej procedury uchwalania miejscowego planu są właśnie dwa dopisane zdania: „Przystąpienie do przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu
wprowadzenie takich zapisów, które spowodują konieczność odprowadzania oczyszczonych ścieków
w zamkniętej rurze oraz spowodowanie przywrócenia naturalnego biegu rzeki Zagórska Struga.
Zagórska Struga w naturalny sposób odprowadzała wody opadowe w Mostach oraz wody z rowów
melioracyjnych w głąb, przez które przebiegała.”

Czytając uzasadnienie wójta można równie dobrze w planie zapisać, że ścieki maja być odprowadzane w rurze, ale rura według tego zapisu, może być ułożona w obecnym kanale. Można się domyślać, że takie rozwiązanie wchodzi w rachubę, jako najprostsze i do pogodzenia z interesem PEWIK’u. Mieszkańcom natomiast zależy na takim rozwiązaniu, jak zapisano w tych dwóch kluczowych zdaniach.
Gwoli sprawiedliwości należy napisać, że przewodniczący rady, po złożeniu wniosku o dopisanie dwóch zdań, lojalnie zapytał wójta „Czy możemy to zrobić ?” ( Cz.4 nagrania sesji 7-ma min 50 sek.). Wójt coś wymruczał, co było prawdopodobnie przyzwoleniem. Tak więc za przyzwoleniem wójta, wszyscy głosowali za poprawką, poza jednym radnym Wojciechem Klimczykiem, który to nie wiadomo dlaczego, był przeciw.

W ten oto sposób tylko troje radnych, mogło sensownie pokierować sprawą, która jest tak żywotnie ważna dla mieszkańców. Za taką inicjatywę Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo bardzo im dziękuje.

P.S.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

Mamy nadzieję, że stosowne ogłoszenie ukaże się w najbliższym Biuletynie Gminnym. Apelujemy do mieszkańców, żeby tego nie przeoczyli.

Załączniki:
1. Projekt pierwotnej uchwały radnych.
2. Opinia Wójta.
3. Projekt zmodyfikowanej uchwały radnych.
4. Projekt uchwały Wójta.
5. Uzasadnienie w projekcie uchwały Wójta.
6. Uchwała ostateczna, z naniesioną poprawką.