shadow

DEMOKRACJA / Demos (lud) Kratos (władza)/ – „władza ludu” w gminie Kosakowo

Z definicji słownikowej DEMOKRACJA to forma organizacji życia społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i szanują prawa i wolność innych ludzi.

Winston Churchil w jednym zdaniu opisał cały urok jak i przekleństwo demokracji –  „jest to najgorsza forma rządów, ale nic lepszego nie wymyślono”. No i tutaj niestety się pomylił. Właśnie, że wymyślono! W gminie Kosakowo znalazł się taki odważny, który krzyknął „DOŚĆ – PO CO NAM WYBORY SKORO JEST TYLKO JEDEN KANDYDAT?” Skoro się zgłosił jako jedyny to znaczy, że przecież innego nie wybiorą. No i oczywiście ma rację, ale…

Na ostatnim z cyklu zebrań wiejskich w Gminie Kosakowo w sołectwie Mosty byliśmy świadkami próby włodarzy, uzyskania pozytywnej opinii, na szczęście nieudolnej, przeforsowania zmiany w statucie sołectwa, która miała polegać na pozbawieniu mieszkańców prawa wyborów sołtysa, w przypadku kiedy zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat. Oczywiście sam pomysł, zgodnie z opinią wicewójta już stosowany w wielu sołectwach w kraju, jest wart dyskusji, ale bardziej w celu poszukania przyczyn powstania takiego pomysłu. Wicewójt zaprezentował fragment proponowanej zmiany statutu sołectwa, polegający na rezygnacji z głosowania w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata.

Propozycja przedstawiciela władzy gminnej spotkała się z ogromnym oburzeniem świadomych swoich praw obywateli. Ku zaskoczeniu wicewójta w gronie obecnych mieszkańców znalazły się osoby, które potrafią wystąpić w obronie wartości trochę wyższych niż wyłącznie potrzeby jednostki. Podjęto próby uświadomienia przedstawicielom władz gminnych, że sam akt wyborów jest ważnym prawem mieszkańców. Że pozbawianie ich możliwości okazania aprobaty, bądź nie, dla zgłoszonego kandydata, jest lekceważeniem opinii społecznej.

Jako Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo czujemy się również zobowiązani stanowczo zaprotestować takiej formie oddolnego ingerowania w prawa obywateli zagwarantowane ustawami wyższej rangi. Ustawa o samorządzie gminnym w art.36 ust.2 wskazuje, że „Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

To podstawowe zasady ustawowe, natomiast pozostałe zagadnienia, a więc:
a/ pozostałe niż wymienione w art. 36 ust 2 zasady (w tym czas trwania kadencji),
b/ sposób wyborów: na zebraniu wiejskim czy w lokalu wyborczym w określonym dniu od określonej godziny rano do określonej po południu,
c/ zawiadomienie mieszkańców o wyborach,
d/ sposób zgłaszania kandydatów,
e/ organizacja i sposób głosowania,
f/ protesty wyborcze i tryb ponownych wyborów w razie uznania protestu
– powinny być uregulowane w statucie sołectwa, przez radę gminy. Obowiązek ten nakłada na nią przepis art. 35 ust 1 oraz art. 35 ust 3 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym, przy czym przepisy w statucie sołectwa, nie mogą być sprzeczne z zacytowanym przepisem ustawowym, nie mogą go modyfikować ani zmieniać. Ustawa jest bowiem aktem prawa wyższego rzędu niż statut sołectwa, który jest aktem prawa miejscowego.

W związku z powyższym apelujemy do przedstawicieli władz gminnych o zaniechanie kolejnych modyfikacji aktów prawa miejscowego, które są sprzeczne z obowiązującym prawem powszechnie obowiązującym.

Liliana Bareła-Palczewska

Więcej w materiale filmowym pod linkami:

  1. Cz. 1 https://youtu.be/MzkRYJMkZJY
  2. Cz. 2 https://youtu.be/SfXVAnbECqM
  3. Cz. 3 https://youtu.be/m_t2VOsrAA8
  4. Cz. 5 https://youtu.be/SUX9wRRP9PQ
  5. Cz.6 https://youtu.be/mxxnFD4CTck
  6. Cz. 7 https://youtu.be/TFBJi9VLZyY