Misja Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo

Naszą misją jest rzetelne wykonywanie zapisów naszego statutu, w którym zapisano:

Cele i formy działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego, a w szczególności:

 1. działanie na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju;

 2. wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i członków Stowarzyszenia;

 3. działanie na rzecz sprawiedliwości, samorządności, solidarności międzyludzkiej, ochrony środowiska, wolności i pokoju;

 4. kultywowanie, wyzwalanie i propagowanie przejawów i form życia społecznego alternatywnych wobec cywilizacji opartej na przymusie, dominacji, rywalizacji, hierarchizacji, uniformizacji, niszczeniu środowiska naturalnego i braku harmonii z naturą;

 5. działanie na rzecz wzajemnej tolerancji, poszanowania praw człowieka oraz pokojowego współistnienia różnych form życia społecznego, jego drogi do harmonijnego rozwoju wolnego i otwartego społeczeństwa,

 6. stworzenie ośrodka działalności o szerokim profilu kulturalno – oświatowym (edukacja ekologiczno – społeczna);

 7. wspieranie i promocja kultury niezależnej (alternatywnej) wobec kultury masowej;

 8. wspieranie inicjatyw i grup nieformalnych o podobnych celach działania;

 9. zapobieganie zagrożeniom ekologicznym oraz działaniom sprzecznym z interesem społecznym;

 10. ochrona środowiska naturalnego przed postępującą degradacją, pobudzenie świadomości społecznej i ekologicznej społeczeństwa;

 11. monitorowanie przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich przez organa władzy;

 12. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wspieranie rozwoju lokalnego;

 13. rozwój i promocja zrównoważonego transportu;

 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym, narkomanii, alkoholizmowi, przemocy – zwłaszcza wśród młodzieży;

 15. wspieranie działań służących propagowaniu tolerancji, zrozumienia i współpracy między narodami;

 16. wspieranie inicjatyw służących tworzeniu społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.

 17. rozwój i wspieranie agroturystyki i innych alternatywnych form rozwoju ekonomicznego

 18. rozwój, wspieranie i propagowanie turystyki;

 19. rozwój i wspieranie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

§ 7

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. organizację spotkań, prelekcji, koncertów, wystaw, wykładów, seminariów, szkoleń oraz innych imprez o charakterze ekologiczno – kulturalno – edukacyjnym;

 2. utworzenie ośrodków i punktów edukacyjno – informacyjnych;

 3. prowadzenie działalności wydawniczo – kolportażowej;

 4. współpracę z osobami, grupami i innymi instytucjami o podobnym profilu działalności;

 5. współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów w sprawach związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

 6. czynny udział w życiu samorządu terytorialnego;

 7. propagowanie inicjatyw i postaw ekologicznych;

 8. wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, grupami i jednostkami w innych krajach,

 9. podejmowanie interwencji i akcji bezpośrednich w granicach określonym prawem Rzeczpospolitej Polskiej,

 10. prowadzenie działalności gospodarczej, z której zysk w całości zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

 11. inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności oraz nie wypowiada się w kwestiach religijnych.