STATUT 
STOWARZYSZENIA
MIESZKAŃCÓW GMINY
KOSAKOWO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

                Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miejscowość Gdynia.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

2. Stowarzyszenie może wystąpić o uznanie za Organizację Pożytku Publicznego na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 roku (z późn. zm.). Decyzje o powyższym podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 4

 Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może posiadać odznaki i legitymacje członkowskie ustalone przez właściwe władze Stowarzyszenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II 

Cele i formy działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia  jest wspieranie rozwoju lokalnego, a w szczególności:

a. działanie na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego i ekorozwoju;

b. wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i członków Stowarzyszenia;

c. działanie na rzecz sprawiedliwości, samorządności, solidarności międzyludzkiej, ochrony środowiska, wolności i pokoju;

d. kultywowanie, wyzwalanie i propagowanie przejawów i form życia społecznego alternatywnych wobec cywilizacji opartej na przymusie, dominacji, rywalizacji, hierarchizacji, uniformizacji, niszczeniu środowiska naturalnego i braku harmonii z naturą;

e. działanie na rzecz wzajemnej tolerancji, poszanowania praw człowieka oraz pokojowego współistnienia różnych form życia społecznego, jego drogi do harmonijnego rozwoju wolnego i otwartego społeczeństwa,

f. stworzenie ośrodka działalności o szerokim profilu kulturalno – oświatowym (edukacja ekologiczno – społeczna);

g. wspieranie i promocja kultury niezależnej (alternatywnej) wobec kultury masowej;

h. wspieranie inicjatyw i grup nieformalnych o podobnych celach działania;

i. zapobieganie zagrożeniom ekologicznym oraz działaniom sprzecznym z interesem społecznym;

j. ochrona środowiska naturalnego przed postępującą degradacją, pobudzenie świadomości społecznej i ekologicznej społeczeństwa;

k. monitorowanie przestrzegania praw człowieka i wolności obywatelskich przez organa władzy;

l. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wspieranie rozwoju lokalnego;

m. rozwój i promocja zrównoważonego transportu;

n. przeciwdziałanie patologiom społecznym, narkomanii, alkoholizmowi, przemocy – zwłaszcza wśród młodzieży;

o. wspieranie działań służących propagowaniu tolerancji, zrozumienia i współpracy między narodami;

p. wspieranie inicjatyw służących tworzeniu społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.

q. rozwój i wspieranie agroturystyki i innych alternatywnych form rozwoju ekonomicznego

r. rozwój, wspieranie i propagowanie turystyki;

s. rozwój i wspieranie infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

a. organizację spotkań, prelekcji, koncertów, wystaw, wykładów, seminariów, szkoleń oraz innych imprez o charakterze ekologiczno – kulturalno – edukacyjnym;

b. utworzenie ośrodków i punktów  edukacyjno – informacyjnych;

c. prowadzenie działalności wydawniczo – kolportażowej;

d. współpracę z osobami, grupami i innymi instytucjami o podobnym profilu działalności;

e. współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów w sprawach związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

f. czynny udział w życiu samorządu terytorialnego;

g. propagowanie inicjatyw i postaw ekologicznych;

h. wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, grupami i jednostkami w innych krajach,

i. podejmowanie interwencji i akcji bezpośrednich w granicach określonym prawem Rzeczpospolitej Polskiej,

j. prowadzenie działalności gospodarczej, z której zysk w całości zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;

k. inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia;

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności oraz nie wypowiada się w kwestiach
religijnych.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9

Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych

b. wspierających

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna – obywatel polski, jak i cudzoziemiec – pod warunkiem akceptacji statutu Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12

Młodzież w wieku 16 – 18 lat posiada pełne prawa członkowskie w Stowarzyszeniu. Nie może jednakże być członkiem Zarządu i  Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia.

§ 13

Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest:

a. akceptacja statutu Stowarzyszenia

b. opłacenie ustalonego wpisowego i składek członkowskich

§ 14

Członkowie przyjmowani są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b. do działań twórczych w oparciu o możliwości Stowarzyszenia;

c. uzyskiwanie informacji dotyczących działalności Zarządu Stowarzyszenia;

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia;

b. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

c. regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia złożonego Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie;

b. długotrwałego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

c. nie opłacania składek przez okres połowy roku;

d. naruszania zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

e. działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 20

Decyzje o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków

b. Zarząd Stowarzyszenia

c. Komisja Rewizyjna

§ 22

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków

  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz na dwa lata. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

Głosowanie jest tajne lub jawne (decydują o tym członkowie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu).

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się na podstawie żądania Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 30% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne walne Zgromadzenia Członków musi być zwołane w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku (żądania).

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b. uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia;

c. podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia;

d. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

e. uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

f. decydowanie o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

g. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

h. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

k. podejmowanie uchwał wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 24

Zarząd

  1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem oraz reprezentuje Stowarzyszenie wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszego aktu, nadto
    wykonuje wszelkie czynności nie należące do kompetencji innych organów
    Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. realizacja celów Stowarzyszenia;

b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków;

c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

e. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;

f. uchwalanie wysokości składek członkowskich;

g. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

h. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

i. zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków;

j. organizacja i prowadzenia działalności gospodarczej;

k. przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia;

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 osób – w tym prezesa i zastępcy prezesa.
Walne Zgromadzenie decyduje uchwałą o ilości członków Zarządu i ich
funkcjach.

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków Zarządu. W przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje głos Prezesa.

§ 25

Reprezentacja Stowarzyszenia

  1. W sprawach nie przekraczających czynności zwykłego zarządu uprawniony do
    reprezentacji jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.
  2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu – jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 26

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia raz na pól roku;

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym zgromadzeniu Członków;

c. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a. składek członkowskich ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia;

b. darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej;

c. dotacji i subwencji;

d. dochodów z działalności statutowej;

e. dochodów z działalności gospodarczej;

f. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;

g. pracy społecznej jego członków na rzecz Stowarzyszenia

§ 29

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 30

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.