AKTUALNE

Ważne ogłoszenia gminne

Ogłoszenie Wójta Gminy Kosakowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wnioski z podaniem swojego imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r.

1)    części obrębów Mosty i Kazimierz w rejonie ul. Rumskiej – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/624/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

2)     części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic: Feliksa Dorsza, Tadeusza Kościuszki, Wiejskiej, Adama Mickiewicza, Józefa Wybickiego i Kazimierza Pułaskiego – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/627/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

3)    części obrębu Pogórze w rejonie ulic: Stanisława Staszica i Jędrzeja Śniadeckiego – na podstawie uchwały Nr LXXXIX/628/2023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 stycznia  2023 r.;

————————————————————————————————————————

  1. Zaproszenie na XCIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Kosakowo w dniu 18 kwietnia 2023 roku wraz z harmonogramem posiedzeń komisji.

Link do materiałów na posiedzenie rady bez najważniejszych tj. projektu uchwały o zaciągnięciu kredytu i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związanej z kupnem terenów.

  1. Zarządzenie Nr 56.2023 Wójta Gminy Kosakowo z dn. 27.03.23 r. ws. informacji o stanie mienia

  2. Zarządzenie Nr 62.2023 Wójta Gminy Kosakowo z dn. 30.03.23 r. ws. sprawozdania z przebiegu budżetu

  3. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo – wyłożenie drugie od 04.04.2023 do 25.04.2023

  4. Zaproszenie_na_posiedzenie_Komisji_Rewizyjnej_w_dn._5.04.2023_r. o godz. 15:00 w Sali posiedzeń UG Kosakowo

Porządek obrad:

1. Kontrola w zakresie pozyskania ilości funduszy zewnętrznych pozyskanych przez Urząd Gminy

2. Wstępne zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Kosakowo za rok 2022.

3. Wnioski dotyczące planu pracy Komisji Rewizyjnej

4. Sprawy bieżące Sprawy bieżące.

  1. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo

    Dyskusja publiczna odbędzie się w  dniu 19.04.2023 r. o godzinie 15.00 w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie , ul. Kaszubska 11.